Kỳ vọng | Chờ mong (Đoản)

       
723b2d7ee03cb5992e6953043be26b9e

Kỳ vọng – Chờ mong

Tác giả: Nô Ngọc

Thể lọai:  đỏan văn, nhất thụ nhất công

Tình trạng bản dịch: hòan

Biên tập : Vô Ưu

Kỳ vọng (Đoản) – CHƯƠNG 1 (END)