Không được túm đuôi của tôi (Đoản)

       
9014f9d1fdef3dcd38d4265fc78c3b08

Không được túm đuôi của tôi

By: Bạch Tịnh Tịnh

Thể loại: Đam mỹ ngắn ngắn, hài hài, nhẹ nhẹ, chong – xáng – thanh – thuần a~

Edit: An Nguyệt Nhã

⁀▽⁀

Không được túm đuôi của tôi (Đoản) – CHƯƠNG 1 (END)